Gdy ulatnia się gaz

gazNasze rady gdy ulatnia się gaz
Co roku odkrywa się i eksploatuje nowe złoża gazu ziemnego. Trafia on do odbiorców przesyłany, pod odpowiednim ciśnieniem, siecią gazową. Zakłady Gazownicze dbają o to, aby gaz docierał do Państwa w sposób bezpieczny i nieprzerwany.

Gaz jest bezpieczny. Jedynie zaniedbania mogą spowodować, że to ekologiczne i wygodne w stosowaniu paliwo obróci się przeciwko nam. Warto więc zapamiętać kilka rad, których stosowanie w codziennej eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych pozwoli żyć w przyjaźni z gazem ziemnym.

 • Instalacje grzewcze należy od czasu do czasu wziąć pod lupę.
 • Proszę zatroszczyć się aby piec gazowy był łatwo dostępny.
 • Przewody gazowe są łatwe do zadbania. Raz do roku należy sprawdzić stan instalacji. Powinna być sprawna i szczelna
 • Przewody gazowe nie mogą służyć za wieszak i muszą być dobrze umocowane.
 • Nie wolno zamykać, zaklejać, czy zastawiać otworów wentylacyjnych.
 • Proszę uważać na to, aby przewód gazowy nie był skręcony, przygnieciony lub uszkodzony.

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa

Zapamiętaj podstawowe wymogi warunkujące bezpieczny odbiór gazu.

Zgoda Zakładu Gazowniczego na pobór gazu i podłączenie urządzeń gazowych.

Pobór gazu ziemnego może odbywać się jedynie zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gazowniczym. Samowolne podłączenie urządzeń gazowych może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia w sieci gazowej i stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Fachowy montaż odbiorników gazu.

Nieumiejętne i niezgodne z przepisami instalowanie urządzeń gazowych może prowadzić do powstania nieszczelności, ulatniania się gazu i zagrożenia wybuchem. Montażem odbiorników gazu mogą zajmować się tylko firmy posiadające uprawnienia budowlane i energetyczne.

Sprawna wentylacja – wywiew i nawiew.

Gaz ziemny nie jest trujący – trujące są spaliny, które przy braku właściwej wentylacji gromadzą się w pomieszczeniu, gdzie spalany jest gaz. Niezbędne dla bezpieczeństwa użytkownika gazu odprowadzenie spalin i dopływ świeżego powietrza zabezpieczają sprawne kanały nawiewowo-wywiewowe oraz rury spalinowe.

Systematyczna konserwacja urządzeń gazowych przez uprawnionych instalatorów.

Zaniedbane, niesprawne urządzenia gazowe lub dokonywanie napraw „domowymi sposobami” mogą stanowić zagrożenie zatruciem lub wybuchem. Systematyczne przeglądy urządzeń i instalacji gazowych dokonywane co najmniej raz w roku pozwolą wykryć ewentualne nieprawidłowości i w porę zapobiec zagrożeniu.

Gdy ulatnia się gaz

Co robić gdy ulatnia się gaz?

 • Otworzyć szeroko okna.
 • Zamknąć zawory przy urządzeniach gazowych i gazomierzach.
 • Powiadomić pogotowie gazowe i administrację domu z telefonu spoza strefy zagrożenia.

Czego nie robić gdy ulatnia się gaz?

 • Nie zapalać światła i nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych
 • Nie palić papierosa,
 • nie zapalać zapałek, zapalniczki, świeczki.
 • Nie używać telefonu w zagrożonym miejscu.